Podmínky používání wifi sítě | FotoŠkoda

Podmínky používání wifi sítě

Podmínky použití veřejné bezdrátové WiFi sítě FotoSkodaFreeNET

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti související s poskytováním služby bezplatného přístupu na internet pomocí níže specifikované bezdrátové sítě WiFi (dále jen služba) v prostorách Centra FotoŠkoda.

1. Vymezení pojmů

1.1 Název veřejné bezdrátové sítě Wifi, jejímž prostřednictvím je poskytována služba, je FotoSkodaFreeNET (dále jen Síť).
1.2 Uživatelem služby se rozumí každá fyzická osoba, která užívá službu (dále jen uživatel), přičemž uživatelem se stává v okamžiku, kdy připojí elektronické zařízení k síti a poskytne souhlas s těmito podmínkami.
1.3 Provozovatelem služby je Milan Škoda - FOTO zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v odd. A, vl. 49839 IČ: 43164536 DIČ: CZ5501010163 (dále jen provozovatel).

2. Využívání služby Uživatelem

2.1 Služba je poskyvána zdarma a po dobu jedné hodiny.
2.2 Uživatel může využívat službu pouze v souladu s těmito podmínkami a na základě souhlasu a zavazuje se dodržovat povinnosti stanovené mu těmito podmínkami.
2.3 Uživatel je povinen se s úplným aktuálním zněním těchto podmínek seznámit, přijmout je a poskytnout svůj souhlas před započetím užívání služby.
2.4 Fyzické připojení, konfiguraci technického a programového vybavení provádí uživatel vlastními silami. Provozovatel není povinen poskytovat servis na programovém nebo technickém vybavení uživatelova zařízení. 
2.5 Uživatel pracuje v síti tak, aby ostatním uživatelům nenarušoval nebo nebránil v užívání prostředků sítě.
2.6 Uživatel nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani zařízení provozovatele.
2.7 Uživateli není povoleno ze svého zařízení připojeného do sítě poskytovat žádnou službu.
2.8 Je zakázáno používat síť k šíření materiálů, jejichž šíření nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákony ČR.

3. Práva a povinnosti provozovatele

3.1 Provozovatel zajišťuje provádění pravidelné technické údržby přístupu ke službě.
3.2 Provozovatel si ponechává možnost kdykoli, bez udání důvodu a bez náhrady, ukončit provozování služby.
3.3 Provozovatel si vyhrazuje právo v případě porušení tohoto provozního řádu ze strany uživatele ihned a bez předešlého upozornění ukončit přístup uživatele ke službě. 

4. Vyloučení odpovědnosti provozovatele

4.1 Provozovatel není odpovědný za obsahovou správnost a úplnost informací přenášených prostřednictvím služby. Provozovatel dále nenese odpovědnost za újmu způsobenou při
použití služby, zejména za poškození, odcizení či ztrátu dat, poškození či zničení hardwaru či softwaru uživatele.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Provozovatel je oprávněn všeobecné podmínky provozovatele měnit a doplňovat z důvodu změny platné legislativy či změny podmínek na trhu telekomunikací. Provozovatel je
oprávněn měnit rozsah a kvalitu služby, případně poskytování služby bez náhrady ukončit, a to z důvodu zavedení nových služeb, zkvalitnění sítě, vývoje nových technologií, změn
podmínek na trhu telekomunikací, v souvislosti s legislativními změnami apod.
5.2 Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2016.
5.3 Všeobecné podmínky pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších všeobecných podmínek upravujících provoz sítě.

I nás baví Instagram.
@fotoskodacz
Servisní knížka plná výhod
  • 4 servisní prohlídky
  • základní kurz ovládání zrcadlovky
  • 300 Kč poukázka na tisk fotografií

Kompletní informace »

Čekejte prosím...