Obchodní podmínky služeb | FotoŠkoda

Tyto obchodní podmínky (dále také „OP“) jsou platné a účinné pro poskytování fotoslužeb, resp. zhotovení věci na zakázku prostřednictvím internetových stránek www.fotoskoda.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je níže uvedený provozovatel internetových stránek www.fotoskoda.cz a současně on-line služeb (Fotobox a Fotokurzy) a objednatele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy upravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše v platném a účinném znění.

Kontaktní údaje zhotovitele

Název: Milan Škoda – FOTO
Sídlo: U Elektrárny 60, Vrané nad Vltavou, PSČ: 252 43
: 43164536
DIČ: CZ5501010163
Fyzická osoba podnikající zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49839 (dále jen „Zhotovitel“)

Bankovní spojení zhotovitele:

CZK - Česká spořitelna
Číslo účtu: 5498362/0800
Název banky: Česká spořitelna, a.s.
Adresa banky: Rytířská 29, 110 00 Praha 1

EUR - Tatra banka (Slovensko a jiné zahraniční platby)
Číslo účtu: 2921879944/1100
Název banky: Tatra banka, a.s.
Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK7311000000002921879944
SWIFT: TATRSKBX

Telefon: +420 222 929 039
Email: fotosluzby@fotoskoda.cz
Kontaktní adresa: Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, 110 00 Praha 1
Provozovna zhotovitele: Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, 110 00 Praha 1
Provozní doba


Obsah obchodních podmínek

I. Vymezení pojmů
II. Informace o smlouvě, obchodních podmínkách a technických údajích fotoslužeb
III. Objednávka a storno objednávky
IV. Právo na odstoupení od smlouvy
V. Zabezpečení dat a autorské právo
VI. Dodací podmínky
VII. Platební podmínky
VIII. Expediční náklady
IX. Převzetí zakázky
X. Záruční doba, reklamace, zákonná práva z vad
XI. Vyřizování stížností spotřebitelů, mimosoudní řešení případných spotřebitelských sporů
XII. Ochrana osobních údajů
XIII. Platnost obchodních podmínek a jejich změny

I. Vymezení pojmů

1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně zhotovitel.

2. Zhotovitel – Milan Škoda – FOTO, uvedený výše je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3. Objednatel / spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

4. Objednatel / nikoli spotřebitel (podnikatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

5. Spotřebitelský spor - spor spotřebitele se zhotovitelem z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytnutí služeb.

6. Vznik smlouvy o zhotovení věci na zakázku – objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky zhotovitelem (zpravidla) prostřednictvím emailu. Od tohoto momentu mezi zhotovitelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Od tohoto okamžiku je pak případný požadavek objednatele na změnu objednávky, resp. smlouvy zpoplatněn částkou 50,-Kč. Po vyhotovení zakázky zhotovitel zasílá objednateli informaci (potvrzení) o tom, že zakázka je připravena k vyzvednutí a/nebo je zasílána na jeho adresu. Před zasláním objednávky zhotoviteli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 

II. Informace o smlouvě, obchodních podmínkách a technických údajích fotoslužeb

1. Odesláním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky zřetelně upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 
2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně zhotovitele či objednatele. Uzavřená smlouva je zhotovitelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetové sběrně fotografií na www.fotoskoda.cz, a objednatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na výše uvedených webových stránkách naší internetové sběrny a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce objednatelem.

3. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o zhotovení věci na zakázku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese objednatel.

4. Podrobnosti o technických údajích námi poskytovaných fotoslužeb (specifikacích našich fotoproduktů, přesných rozměrech fotografií v mm, ukázkách ořezu a plného formátu atd) naleznete na https://www.fotoskoda.cz/zakaznicky-servis-fotosluzeb/

III. Objednávka a storno objednávky

1. Při realizaci objednávky je objednatel požádán o kontaktní údaje. Vyvolání fotografií, velkoformátový tisk a fotoobrazy probíhá v aplikaci FotoBox, v rámci které není nutné se registrovat. Objednávky FotoKnih, Fotokoláží, Vícedílných fotoobrazů, Kalendářů, Fotodárků, Fotopřání probíhá přes speciální rozhraní FotoŠkoda-Designer, které vyžaduje registraci. 
2. Přijetí objednávky, v níž uvádíme termín zhotovení zakázky, potvrzujeme okamžitě po odeslání objednávky. Tím je smlouva o zhotovení věci na zakázku uzavřena. Stav a pohyb zakázek můžete sledovat v seznamu zakázek.

3. Písemné potvrzení o přijetí objednávky obsahuje označení předmětu zakázky, jeho rozsah, jakost, cenu za jeho provedení, způsob úhrady ceny a dobu zhotovení. Toto potvrzení, které představuje přijetí nabídky objednatele, obdrží objednatel po odeslání své objednávky.

4. V případě použití zákaznické karty u online objednávky je třeba uplatnit nárok na slevu již během objednávky a vyplnit číslo zákaznické karty v nákupním košíku do příslušného pole. Zhotovitel není povinen uznat slevu příslušející zákaznické kartě, pokud je nárok uplatňován až při převzetí objednávky. 

5. Upozornění: Chyby v datech dodaných objednatelem
Objevíme-li v datech chyby zabraňující dalšímu zpracování, dodací lhůta se prodlužuje o dobu, kterou zhotovitel nebo tvůrce tiskových dat potřeboval pro dodání opravených dat od objednatele, není-li dohodnuto jinak. Pokud objednatel na tisku nevyhovujících dat trvá přes upozornění zhotovitele, musí to potvrdit písemně (emailem). Zhotovitel po svém upozornění na nedostatky zabraňující dalšímu zpracování může v případě trvání objednatele na objednávce od smlouvy odstoupit. Zhotovitel neodpovídá za žádné nedostatky v dodaných datech, jako jsou gramatické chyby, chybějící spady, nekompatibilní obrazové formáty, apod.

IV. Právo na odstoupení od smlouvy

1. Až do zhotovení zakázky může objednatel od smlouvy odstoupit, je ale povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá za práce již vykonané, pokud nemůže zhotovitel jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Pokud tedy k odstoupení od smlouvy dojde před tím, než zhotovitel započal objednávku zpracovávat, bude takové odstoupení bezplatné. Pokud ale již se zpracováním zakázky bylo započato, uhradí objednatel částku odpovídající již vykonaným pracím.  

2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, je-li zřejmé, že dílo (zakázka) nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v přiměřené době poskytnuté objednatelem.

3. Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění (zhotovené zakázky) v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (např. internet) není v případě on-line služby možné, a to z důvodu zákonné výjimky ve smyslu § 1837 písm. d) občanského zákoníku, která vylučuje takové odstoupení od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

V. Zabezpečení dat a autorské právo

1. Objednatel odpovídá za obsah objednávky a za zálohu svých obrazových dat  (např. záloha digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti se zadáním zakázky.
Zhotovitel neodpovídá za zálohování obrazových dat objednatele, tyto je oprávněn po uplynutí 6 měsíců od předání vyhotovené zakázky zlikvidovat. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech. Dojde-li  k poškození média s daty (paměťová karta, flash disk, film) ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit náklady na pořízení nového stejného média (nebo podobného) se souhlasem objednatele. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu dat z poškozeného média. 

2. Zhotovitel je oprávněn po uplynutí 7 dnů od předání vyhotovené zakázky objednatelem předané fotografické soubory vymazat.

3. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která neobsahuje úplné údaje o objednateli či neobsahuje soubory vůbec nebo v požadovaném formátu.
Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování zakázky, případně ve zpracování zakázky nepokračovat, pokud objednávka obsahuje obrazový či jiný objednatelem předávaný materiál, který je v rozporu s všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky. Zhotovitel je oprávněn zejména odmítnout objednávku obsahující pornografii, dětskou pornografii, zobrazující násilí na lidech či zvířatech, omezující či narušující soukromí jiných osob. V takovém případě zhotovitel neprodleně s odkazem na § 2002 občanského zákoníku odstoupí od smlouvy, o čemž objednatele obratem písemně vyrozumí na kontakt, který objednatel uvedl ve své objednávce.

4. U zakázky sjednané na základě řádné objednávky se předpokládá a platí, že objednatel vlastní veškerá potřebná autorská práva k pořízeným záznamům a případně souhlas fotografovaných osob či vlastníků fotografovaných objektů. Objednatel odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané zakázky. Objednatel tak odpovídá i za případnou škodu, která by zhotoviteli vznikla v důsledku porušení autorských či jiných osobnostních práv třetích osob. Zhotovitel je oprávněn poskytnutá data a podklady užít a modifikovat pouze v rámci zadané zakázky, k jejímu úspěšnému zhotovení.

VI. Dodací podmínky

1. V písemném potvrzení o přijetí objednávky dle bodu III.3. těchto OP zhotovitel sdělí objednateli termín zhotovení. Expresní zpracování zakázek je možné s příplatky podle platného ceníku.

2. V případě bezhotovostní úhrady zakázky expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

3. V zásilce obdržíte doklad o zhotovení zakázky. Nedílnou součástí zásilky je přepravní list našeho smluvního přepravního partnera. 

4. Úplný daňový doklad / fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje (název firmy z OR, adresu, IČ, DIČ) potřebné pro vystavení tohoto dokladu.

VII. Platební podmínky

1. Odesláním objednávky se zavazujete k platbě za objednávku.
2. Ceny jsou platné v době realizace objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění vyjma případů, kdy ke změně ceny dojde po odsouhlasení      objednatelem (zpravidla na základě změny rozsahu objednávky apod.). Ceny jsou automaticky vygenerované ze standardního ceníku a v době akčních nabídek a slev jsou ceny upravovány a zobrazeny akční ceny již v aplikaci.

3. Ceny jsou konečné, uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH.

4. Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy, rovněž v souladu s naším ceníkem, resp. s článkem VII. těchto OP.      

5. Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:

 • hotovostní platbou v případě osobního převzetí či dobírky
 • bezhotovostní platbou s použitím platební karty Maestro, MasterCard, Visa Electron a Visa
 • bezhotovostní platbou s využití platební brány PayU a přesměrováním do vašeho internetového bankovnictví
 • bezhotovostní platbou bankovním převodem

VIII. Expediční náklady

1. Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR a Slovenska.

2. Ostatní náklady (např. balné) neúčtujeme.

3. Náklady na přepravu hradíme též v případě uznané reklamace. 

IX. Převzetí zakázky

1. Objednatel je povinen převzít zakázku nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy zakázka měla být zhotovena (termín zhotovení). Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění zakázky. Za zakázku nevyzvednutou do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být zakázka zhotovena, účtujeme poplatek za uskladnění ve výši 5,- Kč za kalendářní den. Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla zakázka zhotovena, může zhotovitel zakázku skartovat a objednatel ztrácí nárok na převzetí zakázky. Nepřevzetím zakázky objednatelem není dotčen nárok zhotovitele na zaplacení ceny zakázky včetně poplatku za uskladnění.

2. Doporučujeme: Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera nebo kurýrní služby provést kontrolu stavu zásilky.

3. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka.

4. V případě, že zakázka uvnitř zásilky, jež při převzetí od přepravce nejevila známky poškození, byla poškozena, kontaktujte neprodleně (nejpozději do 2 dnů) nejlépe písemnou formou přepravce i našeho obchodníka. 

5. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese zhotovitel a náklady na dodání chybějící zakázky nese zhotovitel.

X. Záruční doba, reklamace, zákonná práva z vad

1. Na zhotovenou zakázku poskytujeme objednateli spotřebiteli i objednateli podnikateli 24 měsíční záruční dobu. 

2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zakázky. Převzal-li objednatel zakázku až po dni, do kterého byl povinen a zavázán ji převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl zakázku nejpozději převzít.

3. Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera nebo kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší společnosti oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného objednatelem, do kterého může objednatel uvést své výhrady k dodané zásilce (zejména k jejímu vnějšímu poškození).

4. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese zhotovitel.

5. Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovanou zakázkou nabývací doklady vztahující se k reklamované zakázce jako je doklad o zaplacení (např. kopie účtenky nebo faktury / daňového dokladu), zakázkový sáček či objednávkový list. Při uplatnění reklamace zasláním doporučujeme takovou zásilku poslat ve formě cenného balíku. Zásilku nezasílejte na dobírku, zboží zaslané dobírkou nebude zhotovitelem převzato.

6. Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamované zakázky a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru vadného plnění - vady (tj. zda se jedná o vadu podstatnou či nepodstatnou).

7. Občanský zákoník rozlišuje, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení, že kdyby o něm objednatel věděl předem, smlouvu by neuzavřel, jiná porušení smlouvy jsou nepodstatná.
Objednatel má v případě podstatné vady (bez ohledu na to, zda je odstranitelná či neodstranitelná) právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo na dodání chybějící věci
 • na odstranění vady opravou (pokud je to technicky možné)
 • na přiměřenou slevu z ceny 
 • nebo na odstoupení od smlouvy

Objednatel má v případě nepodstatné vady (bez ohledu na to, zda je odstranitelná či neodstranitelná) právo:

 • na odstranění vady, anebo
 • na přiměřenou slevu z ceny.

8. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů, a pokud není dohodnuto písemnou (emailovou)  formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního listu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí zhotovitel zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě budete  o způsobu řešení informováni prostřednictvím telefonu či elektronické pošty. 

9. Zhotovitel je povinen objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy zakázky a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající vyrozumí objednatele o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

10. V případě oprávněné reklamace, kdy tato bude řešena odstraněním vady, je objednatel povinen na výzvu zhotovitele dodat potřebná obrazová data znovu.

11. Náklady na přepravu v případě uznané reklamace hradí zhotovitel.

12. Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zhotovené zakázky způsobené:

 • mechanickým poškozením a opotřebením
 • živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • světelnými a teplotními vlivy

XI. Vyřizování stížností spotřebitelů, mimosoudní řešení případných spotřebitelských sporů

1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím své elektronické (e-mailové) adresy fotosluzby@fotoskoda.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle zhotovitel na elektronickou adresu objednatele. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou zhotovitelem stanovena.

2. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o zhotovení věci na zakázku (o poskytnutí fotoslužeb) je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) spotřebitel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se zhotovitelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

XII. Zpracování osobních údajů 

1. Správcem osobních údajů objednatele je zhotovitel, Milan Škoda – FOTO, se sídlem U Elektrárny 60, Vrané nad Vltavou, PSČ: 252 43
IČ: 43164536, DIČ: CZ5501010163, Fyzická osoba podnikající zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49839  (dále jen „správce“)
2. Správce zpracovává osobní údaje objednatele v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).
3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na https://www.fotoskoda.cz/gdpr/contract/

XIII. Platnost obchodních podmínek a jejich změny

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na www.fotoskoda.cz, tj. ode dne 28. listopadu 2023.

V případě odlišného znění obchodních podmínek a smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem má přednost znění smlouvy.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Zhotovitel, tj. Milan Škoda-FOTO je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit. Taková změna je účinná dnem jejího zveřejnění na www.fotoskoda.cz.  Smlouvy, které zhotovitel s objednateli uzavřel před změnou obchodních podmínek, se řídí až do jejich ukončení původním zněním OP, platným v době uzavření smlouvy.  


Archiv obchodních podmínek

I nás baví Instagram.
@fotoskodacz
Servisní knížka plná výhod
 • 4 servisní prohlídky
 • základní kurz ovládání zrcadlovky
 • 300 Kč poukázka na tisk fotografií

Kompletní informace »

Čekejte prosím...